دیانا

دیانادیانا

دیانا

دیانادیانا

دیانا

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSAS)» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSAS)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد.

روایی و پایایی

در پ‍ژوهش جوکار و همکاران (1390) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج همبستگی این مقیاس با سایر مقیاس هانشان دهنده روایی همگرا و افتراق مطلوب این پرسشنامه بود.. همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار این ضریب برای ابعاد این پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است:

بعد

آلفای کرونباخ

تنهایی رمانتیک

92/0

تنهایی خانوادگی

84/0

تنهایی اجتماعی

78/0

*******************************

منبع: جوکار، بهرام، سلیمی، عظیمه، (1390)، وی‍ژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان، مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، ص ص 317-311.

*******************************


  • فروشگاه فایل پستک